Policy of ISO

K podpoře strategických záměrů a v souladu s kontextem společností ASE, s.r.o. a ASE-ZVN s.r.o. vyhlašuje vedení těchto společností tuto Politiku Integrovaného systému řízení (dále jen „Politiku ISŘ“) v souladu s požadavky systému managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9 001, systému environmentální managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14 001, systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) dle ČSN EN ISO 45 001 a managementu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN EN ISO 27 001.

 

ISMS je implementován a udržován jen v rámci společnosti ASE, s.r.o.

 

Politika ISŘ odpovídá účelům a zamýšleným výstupům procesů obou společností a poskytuje rámec pro nastavení integrovaných cílů.

 

Vydáním této Politiky ISŘ vedení společností veřejně deklaruje závazek:

 • neustálého zlepšování ISŘ;

 • plnění stanovených dílčích závazků s důrazem na důsledné dodržení všech legislativních, enviromentálních, bezpečnostních a etických požadavků;

 • zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti všech vlastních a zákaznických dat pro bezproblémové zajištění podnikatelských aktivit;

 • vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních zdrojů pro udržování a rozvoj ISŘ.

 

K naplnění Politiky ISŘ vyhlašuje vedení společností tyto dílčí závazky:

 

v rámci systému managementu kvality

 • porozumět a být schopni uspokojit relevantní požadavky zákazníků a předvídat jejich budoucí potřeby, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu;

 • pružně reagovat na požadavky zákazníků, inovovat a zdokonalovat námi nabízené produkty a služby;

 • realizovat v praxi závazek neustálého zlepšování zaváděním metod pro plánování, vykonávání a kontrolu všech potřebných činností a přijímáním přiměřených opatření;

 • budovat a posilovat princip partnerství v obchodních vztazích se zákazníky a dodavateli, založených na důvěře, komunikaci a sdílených hodnotách a informacích;

 • motivovat pracovníky k týmové práci a kontinuálnímu zlepšování kvality;

 • udržovat a rozvíjet povědomí o ISŘ prostřednictvím podpory správně nasměrovaných, zapojených a motivovaných pracovníků;

 • vytvářet vhodné a způsobilé prostředí nezbytné pro fungování procesů, vést a motivovat zaměstnance k využívání všech jejich schopností, znalostí a dovedností ve prospěch našich společností;

 • monitorovat a hodnotit způsobilost dodavatelů;

 • všemi dostupnými prostředky a s využitím veškerých možností zajišťovat trvale vysokou kvalitu nabízených produktů a služeb;

 • způsobem chování, firemní kulturou a vzájemnou spoluprací s interními a externími zainteresovanými osobami naplňovat pravidla Etického kodexu;

 • analyzovat zdroje rizik jednotlivých procesů, hodnotit možné hrozby a činit opatření k jejich snižování.

v rámci systému enviromentálního managementu

 • důsledně plnit závazné povinnosti (tzn. požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, které se vztahují k její činnosti;

 • neustále zlepšovat systém enviromentálního managementu pro zvýšení enviromentální výkonnosti;

 • klást důraz na prevenci znečišťování životního prostředí, což představuje minimalizovat

dopady veškerých svých činností na životní prostředí a zdraví lidí;

 • šetřit přírodní zdroje postupným snižováním spotřeby energie, vody, vstupních surovin a

recyklací odpadů;

 • zlepšovat životní prostředí přednostním používáním ekologicky šetrných materiálů a

technologických postupů;

 • vzdělávat a motivovat všechny své zaměstnance k ochraně životního prostředí, informovat je

o environmentálních dopadech jejich práce;

 • vyžadovat od svých dodavatelů dodržování zásad ochrany životního prostředí;

 • otevřeně komunikovat se zaměstnanci, se státní správou, zákazníky a širokou veřejností o

vlivu společností ASE, s.r.o. a ASE-ZVN s.r.o. na životní prostředí.

 

v rámci systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • zajistit bezpečné a zdravé pracoviště, odstraňovat nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP;

 • zajistit bezpečné pracovní postupy a návyky založené na výsledcích pravidelně kontrolovaného hodnocení rizik (rizika pravidelně identifikovat, vyhodnocovat, předcházet jim, odstraňovat je nebo snižovat jejich dopad na minimální, přijatelnou úroveň tak, aby byly minimalizovány možnosti vzniku úrazu, havárií a jejich následků);

 • zajistit participaci pracovníků (projednávání, komunikace, spoluúčast) v rámci systému BOZP;

 • udržovat prostředí otevřené komunikace jako základ zvyšování úrovně kultury bezpečnosti práce;

 • garantovat aktivní přístup a angažovanost vrcholového vedení v rámci BOZP;

 • poskytovat všem zaměstnancům školení v problematice BOZP s cílem vštípit zaměstnancům správné návyky a znalosti, které povedou k bezpečnému výkonu pracovních povinností, zvyšovat zapojení zaměstnanců na rozvíjení systému řízení BOZP, na plnění Politiky ISŘ a stanovených Integrovaných cílech;

 • kontrolovat a hodnotit pracovní prostředí a pracovní postupy za účelem zajištění jejich souladu s vnitřními a vnějšími předpisy a požadavky;

 • stanovit odpovědnosti a pravomoci, dokumentaci systému řízení BOZP, úrovně komunikace mezi vedením a zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami;

 • uváženě sebehodnotit efektivnost a účinnost systému řízení BOZP, který slouží k identifikování oblastí, kam investovat zdroje pro jeho zlepšování;

 • důsledně vyžadovat od smluvních partnerů dodržování všech pravidel bezpečné práce a aktivní přístup k otázkám BOZP;

 • vytvářet v zaměstnancích pocit zodpovědnosti nejen za svoji osobu, ale i za spolupracovníky, iniciovat zaměstnance k vlastní kontrole mezi sebou a tím snížit riziko pracovního úrazu;

 • vymezit úkoly péče o BOZP pro všechny organizační jednotky a zaměstnance společnosti jako trvalou a neoddělitelnou součást své každodenní práce.

 

V rámci systému managementu řízení bezpečnosti informací (ASE, s.r.o.)

 • dodržovat a naplňovat legislativní předpisy pro oblast bezpečnosti informací ve všech místech, kde působíme;

 • zajišťovat dostupnost informací v čase a místě dle potřeb společnosti, ale pouze těm, kteří je potřebují pro svojí pracovní činnost, čímž je zachovávána důvěrnost informací dle stanovených kategorií informací;

 • řídit integritu a životní cyklus informací od okamžiku jejich vzniku, předávání, užívání až po jejich likvidaci;

 • vzdělávat a rozvíjet naše zaměstnance, dodavatele a partnery v oblasti bezpečnosti informací;

 • řešit porušování pravidel informační bezpečnosti jako hrubé porušení interních předpisů a smluvních vztahů;

 • přijímat a stanovovat bezpečnostní opatření na principu zavedení závažnosti vyhodnocených rizik, jejich dopadů a ekonomické náročnosti opatření;

 • pravidelně monitorovat, přehodnocovat rizika, řídit bezpečnostní události a incidenty prostřednictvím nápravných a preventivních opatření;

 • cílevědomě a dlouhodobě zlepšovat účinnost systému řízení bezpečnosti informací.

 

 

Tato Politika ISŘ je závazná a dostupná pro všechny pracovníky společností ASE, s.r.o. a ASE-ZVN s.r.o., je komunikována, chápána a aplikována. Vedením společností je pravidelně přezkoumávána z pohledu její přiměřenosti, adekvátnosti a účinnosti a je k dispozici pro zainteresované strany (na webu společnosti ASE).

Originální znění ke stažení: Politika IŘS