Policy of ISO

ASE, s.r.o. má zavedené a certifikované systémy v oblasti řízení jakosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, péče o životní prostředí dle ČSN EN ISO 14001 a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace ČSN OHSAS 18001, které tvoří integrovaný systém řízení/managementu.

Vrcholové vedení společnosti klade velký důraz na udržování, neustálé zlepšování a zvyšování efektivnosti celého integrovaného systému řízení/managementu.

Vydáním této politiky ASE, s.r.o. vrcholové vedení veřejně deklaruje svůj závazek k neustálému vyhledávání příležitostí k trvalému plnění požadavků a dodržování následujících strategických záměrů:

 • Naší prvořadou snahou je trvale dosahovat nejvyšší možné spokojenosti našich zákazníků a usilovat o poskytování inovovaných a kvalitnějších produktů a služeb pro zabezpečení jejich současných i budoucích potřeb.
 • Neustále zlepšovat integrovaný systém managementu.
 • Rozvíjet spolupráci a úroveň komunikace se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Zvyšovat povědomí spoluodpovědnosti zaměstnanců prostřednictvím neustálého vzdělávání, rozvoje kvalifikace a odborné způsobilosti. 
 • Provádět pravidelné vyhodnocení plnění našich závazků a cílů s cílem vybudování flexibilní společnosti, která dokáže rychle reagovat na nové požadavky trhu a zákazníků.
 • Budovat vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy, informovat ostatní zainteresované strany o naší činnosti.
 • Zajistit potřebné zdroje (organizační, finanční, lidské) pro plnění této politiky.

 

Oblast péče o životní prostředí

 • Integrovat všechny principy šetrného chování k životnímu prostředí do všech činností jako základních součástí řízení na všech úrovních.
 • V rámci předcházení znečišťování životního prostředí důsledně předávat použité materiály k recyklaci nebo ke zpětnému odběru a preventivně předcházet havarijním situacím.
 • Motivovat všechny zaměstnance k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí.
 • Používat postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí.
 • Při strategických rozhodnutích vždy posuzovat jejich možný vliv na životní prostředí, aplikovat princip prevence znečišťování.

 

Oblast řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Integrovat všechny principy šetrného chování k životnímu prostředí do všech činností jako základních součástí řízení na všech úrovních.
 • V rámci předcházení znečišťování životního prostředí důsledně předávat použité materiály k recyklaci nebo ke zpětnému odběru a preventivně předcházet havarijním situacím.
 • Motivovat všechny zaměstnance k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí.
 • Používat postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí.
 • Při strategických rozhodnutích vždy posuzovat jejich možný vliv na životní prostředí, aplikovat princip prevence znečišťování.

Vrcholové vedení společnosti přijalo tuto integrovanou politiku a zavázalo k jejímu plnění všechny své zaměstnance.

 

Vydáno v Bořanovicích, dne 14.3.2018: dokument PDF